03:20:06   جمعه, 30 تیر 1396


پشه
پشه ها از گیاهانی مانند دارچین ،نعناع ،بالنگ و سیر گریزانند
پشه نر نیش نمیزند و یک هفته عمر میکند
پشه ماده 7 تا 100 روز عمر میکند و به پروتئین خون برای رشد و نمو تخمهای خود نیاز دارد
 100تا 400 تخم در هر مرحله و در کل مدت زندگی 1000 تا 3000 تخم حاصل زندگی پشه ماده میباشد
هر مکان و یا ظرفی که آب را در خود نگه دارد میتواند محلی برای تخم گذاری پشه محسوب گردد
پشه چهار مرحله زندگی (تخم،لارو،شفیره،پشه بالغ) دارد که فقط مرحله چهارم در خشکی بسر میبرد و بقیه مراحل زندگی درون آب است
آبهای راکد و ظرف آب حیوانات محل تخم گذاری پشه هستند