سمپاشی موش atrk

13:06:07   دوشنبه, 06 خرداد 1398

سمپاشی موش header

 

موش ها به 3 دسته تقسیم میشوند :
1-  موش خانگی
این موش دم دراز،چشم درشت و لاله گوشی بزرگ دارد
در پارکینگها ،انبارها،سوراخ ها و کمد و شکاف منازل زیاد دیده میشود
2-  موش کشتی یا بام
به موش سقف و سیاه و قهوه ای معروف است و جثه بزرگ و کشیده و دمی بلندتر از سر و تنه خود دارد ، پوزه این موش باریک و گوشها بلند میباشد
3-  موش نروژی یا فاضلاب
جثه بزرگ و دم کوتاه تر از جثه و پوزه پهن و گوش ضخیم و کوتاه دارد

مبارزه با موش:
1-  مکانیکی : جلوگیری از رسیدن موش ها به آب و غذا و پناهگاه (حذف غذا ،حذف آب،حذف پناهگاه)
2-  شیمیایی :  دور کننده ها شامل تیرام و سیکلو هگزاهید
سم موش کش : در انبارها و کشتی ها و اماکنی که امکان مسدود کردنشان وجود داشته باشد از متیل بروماید یا دی اکسید گوگرد و یا فسفید هیدروژن استفاده میشود