سمپاشی کک atrk

01:14:15   دوشنبه, 30 بهمن 1396

سمپاشی کک header

 

کک

کک ها انگل خارجی حیوانات خونگرم مثل پرندگان و پستانداران هستند .
به خاطر خارهایی که در بدن کک وجود دارد حرکت کک ها بین مو و پر راحت است .
کک ها غالبا از طریق راه رفتن جابه جا میشوند ولی قادر به جهیدن نیزهستند .
کک در مدت دو هزارم ثانیه حدود 100 سانتی متر میجهد .
کک باعث تحریک و ایجاد سوزش در میزبان به علت فعالیتهای تغذیه ای
و انتقال بیماری در انسان و حیوان مثل طاعون، تیفوس، تولارمی، لیستریوزمیشود