سمپاشی کک atrk

13:06:53   دوشنبه, 06 خرداد 1398

سمپاشی کک header

 

کک

کک ها انگل خارجی حیوانات خونگرم مثل پرندگان و پستانداران هستند .
به خاطر خارهایی که در بدن کک وجود دارد حرکت کک ها بین مو و پر راحت است .
کک ها غالبا از طریق راه رفتن جابه جا میشوند ولی قادر به جهیدن نیزهستند .
کک در مدت دو هزارم ثانیه حدود 100 سانتی متر میجهد .
کک باعث تحریک و ایجاد سوزش در میزبان به علت فعالیتهای تغذیه ای
و انتقال بیماری در انسان و حیوان مثل طاعون، تیفوس، تولارمی، لیستریوزمیشود